martes, 16 de octubre de 2012

DISPOSICIONS MUNICIPALS BARCELONA

Llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos

Obtenció o renovació de la llicència que ha de sol·licitar el titular d'animals potencialment perillosos per a la seva tinença. Tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós requereix la llicència atorgada per l'Ajuntament. La llicència per a la tinença d'animals potencialment perillosos és personal i intransferible.
Es considera gos potencialment perillós aquell que per la seva tipologia racial, pel seu caràcter agressiu, grandària o potència de mandíbula tingui capacitat de causar la mort o lesions a les persones o a altres animals i causar danys a bens públics o privats.
Gossos considerats potencialment perillosos:
a) Els que pertanyen a una de les següents races o a llurs encreuaments:
akita Inu, terrier staffordshire americà, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier, presa canari, rottweiler, stafforshire bull terrier, tosa inu o japonès.
b) Els que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos.
c) Els que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.
d) Els que tinguin totes o la majoria de les característiques esmentades a l'annex II del Reial Decret 287/2002, de 22 de març:
 • Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i resistència.
 • Marcat caràcter i gran valor.
 • Pèl curt.
 • Perímetre toràcic entre 60 i 80 cm, alçada a la creu entre 50 i 70 cm, i pes superior a 20 Kg.
 • Cap voluminós, cuboide, robust, crani ample i gran i galtes musculoses i bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i profunda.
 • Coll ample, musculós i curt.
 • Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt.
 • Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes i extremitats posteriors molt musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat.

Tramitar 010

Com es fa el tràmit?
Trucant al 010 Telèfon d'informació i tramitació.

Qui ho pot demanar?
 • Qualsevol persona que hagi de conduir per l'espai públic un gos dels considerats potencialment perillosos. Això inclou a tots els membres de la unitat familiar que hagin de portar el gos i també a les persones que els passegen.
Requisits per poder obtenir la llicència:

 • Ser major d'edat i no estar incapacitat per a proporcionar les cures necessàries a l'animal.
 • No haver estat condemnat per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, d'associació amb banda armada o de narcotràfic, així com absència de sancions per infraccions en matèria de tinença d'animals potencialment perillosos.

Documentació
 • Original i fotocòpia de l'imprés de sol·licitud de la llicència degudament emplenat.
 • Còpia del pagament efectuat corresponent a la taxa per a l'atorgament o renovació de la llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.
 • Fotocòpia del DNI, passaport o carnet de conduir.
 • Declaració jurada de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus.
 • Certificat de capacitat física i aptitud psicològica (original).
 • Fotocòpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat que inclogui les dades d'identificació de l'animal (nom, raça, codi de microxip) i amb una cobertura de danys a tercers no inferior a 150.253 euros.
 • Fotocòpia del rebut acreditatiu del pagament de la pòlissa de responsabilitat civil, en vigor.
 • Còpia de l'imprès d'autoliquidació per a la inscripció en el Registre Censal d'animals de companyia.
 • Acreditació de la identificació de l'animal mitjançant el microxip.

On es pot fer?
Dates
Termini d'obtenció o renovació de la llicència: 1 mes.
Termini de validesa: 5 anys ( cal fer la mateixa tramitació que si es demanés per primera vegada).
Preu

  Any 2012:
  • Atorgament i renovació de la llicència:59,11 euros
Organisme responsable
 • Ajuntament de Barcelona / Recursos

No hay comentarios:

Publicar un comentario